Struktur Kuliah 9

0. Muzik kartun

1. Masa tunggu (5 minit)

2. Kuliah (50 min)

3. Masa rehat (5 min)

4. Lisan (10 min)

5. Projek (10 min)

6. Ujian (15 min)

Cikgu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s